PRO OPRÁVNĚNÉ

Máte pohledávku přiznánu pravomocným a vykonatelným exekučním titulem?

Dlužník ani poté nezaplatil?

Pak můžete přistoupit k nucenému vymáhání a podat exekuční návrh. Mezi exekuční tituly patří nejčastěji vykonatelná soudní rozhodnutí, vykonatelná rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, jejichž obsahem je výrok o náhradě škody, vykonatelné rozhodčí nálezy, notářské příp. exekutorské zápisy s doložkou přímé vykonatelnosti, vykonatelná rozhodnutí orgánů veřejné moci, jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry.

Nezaplacená faktura nebo uznání dluhu,  byť s úředně ověřeným podpisem dlužníka, NEJSOU exekučními tituly!! Také pohledávky je třeba nejprve zažalovat a exekuční titul tak opatřit.

Exekuční návrh spolu s originálem nebo ověřenou fotokopií exekučního titulu je třeba podat u soudního exekutora, který má být vedením exekuce pověřen. Není třeba označit majetek potřebný k vymožení pohledávky, nicméně pokud je věřiteli tento majetek znám, lze tak výrazně napomoci zkrácení doby vymáhání pohledávky.  Soudní exekutor provede potřebné lustrace a přistoupí k vydání exekučního příkazu.

Exekuci k vymožení peněžitého plnění lze vést těmito způsoby (jedním příp. i několika způsoby najednou):

  • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
  • přikázáním pohledávky, ať již běžné nebo pohledávky z účtu u peněžního ústavu (obstavení účtu) či jiné peněžité pohledávky
  • postižením jiných majetkových práv (například práv duševního vlastnictví, různých licencí, podílů v  obchodních společnostech apod., v případě, že je podíl v obchodní společnosti či členská práva v družstvu převoditelný, je možné je prodat v dražbě, tedy je možno takto „prodat“ i  družstevní byt)
  • prodejem movitých věcí povinného
  • prodejem nemovitostí
  • správou nemovité věci
  • postižením závodu
  • k zajištění pohledávky je také možno pro oprávněného zřídit exekutorské zástavní právo na nemovitostech
  • exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění (týká se pouze vymožení nedoplatku výživného na nezletilé dítě nebo zletilé dítě do 26-ti let věku, které soustavně připravuje na budoucí povolání)

Exekuci k vymožení nepeněžitého plnění lze vést:

  • vyklizením
  • rozdělením společné věci
  • provedením prací a výkonů
  • odebráním věci

Podání exekučního návrhu NENÍ ZPOPLATNĚNO.  Za sepis exekučního návrhu budete platit v případě, že jej necháte sepsat právním zástupcem nebo soudním exekutorem v rámci právní pomoci. Telefonické konzultace poskytujeme zdarma.

Náklady exekuce platí zásadně povinný, zálohy na provedení exekuce ani smluvní odměny nejsou požadovány.  Výjimkou může být vedení exekuce k vymožení nepeněžitého plnění, které jsou zpravidla spojeny se zvýšenými náklady. Vše je věcí dohody mezi oprávněným a soudním exekutorem.

V souladu s ust. § 90 odsxt. 2 zákona č. 120/2001 Sb., může soudní exekutor s oprávněným uzavřít písemnou smlouvu o vedení exekuce, ve které bude upraven jejich vzájemných vztah a pravidla pro nakládání s vymoženým plněním a započítáváním vymožených plateb, pravidla uspokojení nároků pro případ bezvýsledné exekuce apod.

Soudní exekutor může v rámci další činnosti po vydání exekučního titulu poskytovat oprávněnému nebo povinnému právní pomoc, provádět autorizovanou konverzi dokumentů, sepisovat exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci např. splnění dluhu, stavu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, dále smí v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným exekučním řízením přijmout do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje, na žádost věřitele doručení oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle jiného právního předpisu, může provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné disponovat s věcí.

Soudní exekutor dále na základě pověření soudu nebo státního zástupce zjišťuje majetek podléhající podle rozhodnutí vydaného v trestním řízení zajištění a osobně nebo prostřednictvím jiné osoby vykonává správu tohoto majetku.