PRO POVINNÉ

Pokud jste obdržel výzvu ke splnění povinnosti a vyrozumění o zahájení exekuce (příp. Usnesení o nařízení exekuce v řízeních zahájených do 31.12.2012) uhraďte částku uvedenou ve výzvě ke splnění povinnosti na bankovní účet pod variabilním symbolem, který je ve výzvě uveden.  Pokud takto učiníte ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení exekuce a této výzvy, má soudní exekutor nárok pouze na  50% zákonné odměny (náklady exekuce vyčíslené ve výzvě jsou již spočítány s uvedeným 50%  snížením odměny!)

Pokud nejste schopen uhradit celou částku najednou v uvedené lhůtě, bezodkladně kontaktujte pracovníky exekutorského úřadu  s návrhem splátkového kalendáře. Při kontaktu s exekutorským úřadem vždy uvádějte spisovou značku (190 EX pořadové číslo/rok – tento údaj naleznete na písemnostech soudního exekutora v pravém horním roku). Dále, prosím, sdělte celé Vaše jméno, dosílací adresu, telefonní kontakt a případně ID Vaší datové schránky nebo e-mailovou adresu.

Dlužná částka je přesně vymezena ve vyrozumění o zahájení exekuce a následných exekučních příkazech. Obvykle se jedná o jistinu (tedy původní dluh), úroky z prodlení, případně úroky, náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení, náklady oprávněného v tomto exekučním řízení a předběžné náklady exekuce. Přesné vyčíslení nákladů exekuce obsahuje vždy příkaz k úhradě nákladů exekuce.

Úhradu vymáhané pohledávky je možno provést:

a)    Bezhotovostně na zvláštní účet určený k vedení úhrad povinných: č.  3549216339/0800, vedený u České spořitelny a.s. Při úhradě pohledávky používejte výhradně přidělený variabilní symbol (úhrady pro každé exekuční řízení jsou vedeny pod zvláštním variabilním symbolem, který je tvořen pořadovým číslem spisu a příslušným rokem bez lomítka, např. u spisu vedeném pod sp. Zn. 190 EX 125/14 je variabilní symbol 12514). Bez uvedené variabilního sybolu NENÍ MOŽNO PLATBU IDENTIFIKOVAT a k platbě nebude možno přihlédnout!

b)    Poštovní poukázkou typu „A“ na účet určený k vedení úhrad povinných č.  3549216339/0800, vedený u České spořitelny a.s pod určeným variabilním symbolem který je tvořen pořadovým číslem spisu a příslušným rokem bez lomítka, např. u spisu vedeném pod sp. Zn. 190 EX 125/14 je variabilní symbol 12514). Bez uvedené variabilního sybolu NENÍ MOŽNO PLATBU IDENTIFIKOVAT a k platbě nebude možno přihlédnout! Dále použijte specifický symbol RČ nebo IČ povinného, do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jménu a příjmení povinného, v tomto případě počítejte s prodlením úhrady mezi dnem podání na poště a připsáním částky na účet soudního exekutora!!

c)    Hotově v pokladních hodinách exekutorského úřadu Po, Út, St: 8.00 – 12.00  13.00 – 17.00, Čt: 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00. V pátek je úřad pro veřejnost uzavřen

Po zahájení exekuce provádějte veškeré úhrady na výše uvedený zvláštní účet, který je určen pro plnění povinných. Soudní exekutor má okamžitý přehled o Vašich úhradách. Jestliže jsou prováděny úhrady přímo oprávněnému (které mimochodem nemají vliv na snížení nákladů exekuce), může docházet k nejasnostem, jejich vyřešení může způsobit průtahy v exekučním řízení.

Při telefonickém a osobním kontaktu se zaměstnanci exekutorského úřadu používejte výhradně přiřazenou spisovou značku, sdělte své jméno a svůj požadavek. Žádáme Vás, byste vždy dodržovali zásady slušného a korektního chování. Za hrubé a urážlivé jednání Vám může být soudním exekutorem udělena pokuta až do výše 50.000,- Kč! Uvědomte si, prosím, že zaměstnanci exekutorského úřadu konají svou práci. Není v pravomoci soudního exekutora snížit či prominout dluh, který vymáhá. S takovým požadavkem se obracejte vždy jen na oprávněného.